AgeFactor SUCCESS STORY in Riga, Latvia

One of the success examples of the AgeFactor project in Latvia is doctor Badikova and her enthusiasm. With the help of the project, she has mastered the use of various social online communication tools as well as acquired information search skills on the Internet – mainly the use of Skype and Whatsapp, as well as searching, sorting and retrieving information on the Internet, which helped her greatly in communicating with her clients, as well as in her personal safety and well-being in using the Internet and online communication. Doctor Badikova will certainly put his enthusiasm and new skills in her new digital reality and will promote the acquisition and use of these skills to her clients.

“I'm doctor Badikova and I'm 80 years old. I have obtained two education in medicine and psychology. I'm a family psychotherapist. My total length of service is 55 years. For the past 25 years I have not been working with dietology. Basically about the whole world, I find out from my clients. And I also learned about the AgeFactor program from my client. I think I am very fortunate because the program allowed me to learn from the communication tools I needed, as well as the possibilities of using the Internet, which allowed me to achieve the necessary results with my clients. ”

Thanks to Endija and Raivis for making this the success story!


AgeFactor VEIKSMES STĀSTS Latvijā

Viens no AgeFactor projekta veiksmes piemēriem Latvijā ir daktere Badikova, kura ar programmas starpniecību apguva dažādu sociālo tiešsaistes saziņas tīklu lietošanu, kā arī apguva informācijas meklēšanas prasmes internetā. Daktere Badikova ar projekta starpniecību apguva pamatā Skype un Whatsapp lietošanas prasmes kā arī informācijas meklēšanu, šķirošanu un iegūšanu internetā, kas viņai ļoti palīdzēja gan komunikācijā ar saviem klientiem, gan arī personiskajā drošībā un labsajūtā, lietojot internetu un tiešsaistes saziņas līdzekļus. Daketere Badikova savu entuziasmu un jaunās prasmes noteikti liks lietā gan savā digitālajā realitātē, gan veicinās šo prasmju apguvi un lietošanu saviem klientiem.

“Esmu daktere Badikova un man ir 80 gadi. Esmu ieguvusi divas izglītības – medicīnā un psiholoģijā. Esmu ģimenes psihoterapeite. Mans kopējais darba stāžs ir 55 gadi. Pēdējos 25 gadus es nodarbojos ar dietoloģiju. Pamatā par visu aktuālo pasaulē es uzzinu no saviem klientiem. Un arī par AgeFactor programmu es uzzināju no sava klienta. Uzskatu, ka man ir ļoti paveicies, jo programma ļāva uz konkrētiem piemēriem iemācīties man nepieciešamos saziņas līdzekļus kā arī interneta izmantošanas iespējas, kas man ļāva sasniegt nepieciešamas rezultātus darbā ar maniem klientiem.”

Paldies Endijai un Raivim par šo projekta veiksmi.